Adwokat Brzeg – Hipoteka przymusowa-o tym jak odzyskać dług.

 Hipoteka przymusowa-o tym jak odzyskać dług. Każdy z nas w ciągu swojego życia staje się wielokrotnie stroną wielu zobowiązań, a co za tym idzie staje się odpowiednio dłużnikiem lub wierzycielem. Dlatego postanowiłam poruszyć temat, jednej z wielu, instytucji prawa cywilnego pozwalającej zabezpieczyć interesy wierzyciela.Mowa tu o hipotece przymusowej. Czym więc ona jest? Najprościej mówiąc, jest to zabezpieczenie danej wierzytelności, poprzez obciążenie prawem nieruchomości. Prawo to upoważnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi, a także nie ma wpływu na tę sytuację zmiana jej właściciela. Oznacza to, wzmocnienie pozycji wierzyciela oraz dodatkowe zabezpieczenie jego praw. Trzeba również zaznaczyć, że hipotekę przymusową  można również ustanowić na użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu a także wierzytelności zabezpieczonej już inną hipoteką. Przejdźmy jednak do tematu naszych rozważań. Hipoteka co do zasady może powstać na podstawie umowy, orzeczenia sądu oraz z mocy samego prawa. Natomiast hipotekę przymusową odróżnia od jej podstawowej formy przede wszystkim to, że może powstać bez zgody dłużnika, a więc nie na mocy umowy lub jednostronnego oświadczenia woli. W związku z tym w znaczny sposób zostaje ograniczona tu rola dłużnika a jego pozycja mocno osłabiona, dlatego właśnie muszą zostać spełnione odpowiednie warunki: Wierzytelność musi zostać stwierdzona tytułem wykonawczym, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym. Obciążenia tego można dokonać również na podstawie: postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, decyzji administracyjnej, dokumentu zabezpieczenia, zarządzenia zabezpieczenia. Należy pamiętać ten sposób mogą zostać obciążone wszystkie nieruchomości, których właścicielem jest dłużnik. A wpis określający hipotekę przymusową nie może opiewać na sumę wyższą niż wynikająca z dokumentu będącego podstawą jej ustanowienia. Natomiast w przypadku, gdy dokument ten nie określa kwoty, hipoteka nie może obejmować sumy...

Adwokat Nysa – Życie w konkubinacie – razem ale osobno

Adwokat Nysa – Życie w konkubinacie – razem ale osobno Wielu moich klientów pozostaje w związku konkubenckim i boryka się z szeregiem problemów. Postanowiłam w skrócie nakreślić ich sytuację prawną , która mimo wielu zalet takiego związku – jest nie do pozazdroszczenia zwłaszcza w przypadku rozpadu związku lub śmierci partnera. Instytucja konkubinatu nie może regulować wszystkich aspektów życia w związku z drugim człowiekiem. Wynika to z jego istoty, jest to bowiem związek nieformalny. Umożliwia on jednak większą swobodę i niezależność partnerów. Z drugiej zaś strony odbiera szereg uprawnień, które przysługują w związku małżeńskim. Ma on więc swoje plusy i minusy a każdy ma prawo wybrać to, co bardziej mu odpowiada. I to jest dobre. Mimo to warto znać wszystkie prawne wady i zalety, aby tak ważne życiowe decyzje podejmować w pełni świadomie. „Konkubinat jest prawnie nieuregulowaną trwałą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety.” Definicja ta pochodzi z orzecznictwa Sądu Najwyższego (SN II CKN 485/97). Oznacza to, że podstawową cechą odróżniającą związek konkubencki od małżeńskiego jest brak jego sformalizowania. Co z tego wynika? 1/Przede wszystkim brak uprawnienia do dziedziczenia ustawowego. W przypadku śmierci jednej ze stron konkubinatu, druga nie ma prawa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (który reguluje instytucję spadków), do dziedziczenia jego majątku. Wyjątkiem jest tu, oczywiście sytuacja w której został sporządzony testament (w sposób odpowiadający jednej z form testowania). 2/We wspomnianym wyroku, sąd wskazał że cechą charakterystyczną takiego związku jest wspólne zamieszkiwanie oraz „życie jak w małżeństwie”. Jak zatem odnosi się ustawodawca do rodzicielstwa osób pozostających w związku nieformalnym? Nie ma tu wielu różnic. Wynika to z faktu, że władza rodzicielska oraz inne uprawnienia i obowiązki względem dziecka nie...