kancelaria adwokacka brzeg – Władza rodzicielska dla obojga rodziców ?

Kancelaria adwokacka Brzeg – Władza rodzicielska jest instytucją prawa rodzinnego wynikająca z naturalnej niedojrzałości i braku samodzielności człowieka w pierwszych etapach życia do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności . Ustawodawca uregulował instytucję władzy rodzicielskiej w art.92-112 k.r.o. Z przepisów tych bezpośrednio wynikają obowiązki rodziców, które mają oni wykonywać, o czym należy pamiętać, z poszanowaniem godności i autonomii małoletniego. Co więcej, nie wolno zapominać, że instytucja ta ma chronić dziecko i służyć przede wszystkim jego dobru i ochronie jego interesów. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie (art.93§1 k.r.o.). Regulacje te niewątpliwie są słuszne i nie należy z nimi polemizować. Wynikają one przede wszystkim z praw dziecka, a w szczególności z prawa do wychowania w rodzinie przez oboje rodziców. Przyjęta zasada może mieć jednak zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy rodzice są zgodni w zakresie sposobu jego wychowania. W przeciwnym wypadku należy odnieść się do regulacji zawartych w art. 58 i 107 k.r.o. Mając na względzie interesy dziecka, 25 czerwca 2015 roku została uchwalona nowelizacja wspomnianych przepisów, obowiązuje ona od dnia 29 sierpnia 2015 roku w polskim systemie prawnym. Dotychczas oba przepisy narzucały na sąd obowiązek rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej. Oznaczało to, że sąd musiał wskazać rodzica, który będzie pełnił ją w sposób nieograniczony oraz tego, któremu zostaną narzucone pewne ograniczenia w wykonywaniu obowiązków czy korzystaniu z praw wynikających z władzy rodzicielskiej . Takie, odgórne narzucenie przez sąd zasad i reguł sprawowania władzy rodzicielskiej często prowadziło do pogłębiania lub powstania konfliktu między rodzicami w sytuacjach, gdy można było tego uniknąć. Rozwiązanie to powoduje bowiem mimowolne wskazanie rodzica lepszego i gorszego. Co wprowadziła nowelizacja? Zmiany jakie zostały...