PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Moja kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w zakresie wszelkich czynności sądowych, jak i pozasądowych dotyczących materii zawartej w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję strony na każdym etapie ubiegania się o wszelkiego rodzaju świadczenia emerytalne, rentowe, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i inne, wynikające z prawa ubezpieczeń społecznych (odwołania od decyzji wszelkich organów do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Zakres czynności sądowych obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie w sprawach dotyczących: ustalenia istnienia stosunku pracy, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających i roszczeń z nimi związanych,
 • pozyskanie odszkodowania za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę,
 • wypadki przy pracy

Zakres czynności pozasądowych, obejmuje m. in.:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie kontraktów menedżerskich
 • sporządzanie klauzuli o zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • sporządzanie i opiniowanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron,
 • rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających
 • porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy
 • czynności w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników:
 • przygotowanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej
 • czynności w zakresie zwolnień grupowych, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • czynności w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników
 • odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi

Inne czynności pozasądowe obejmujące takie zagadnienia jak:

 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, plan urlopów
 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu
 • macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy
 • układy zbiorowe pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy;
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców
 • wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • wypadki przy pracy
 • mediacje