Hipoteka przymusowa-o tym jak odzyskać dług.

Każdy z nas w ciągu swojego życia staje się wielokrotnie stroną wielu zobowiązań, a co za tym idzie staje się odpowiednio dłużnikiem lub wierzycielem. Dlatego postanowiłam poruszyć temat, jednej z wielu, instytucji prawa cywilnego pozwalającej zabezpieczyć interesy wierzyciela.Mowa tu o hipotece przymusowej. Czym więc ona jest? Najprościej mówiąc, jest to zabezpieczenie danej wierzytelności, poprzez obciążenie prawem nieruchomości. Prawo to upoważnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi, a także nie ma wpływu na tę sytuację zmiana jej właściciela. Oznacza to, wzmocnienie pozycji wierzyciela oraz dodatkowe zabezpieczenie jego praw. Trzeba również zaznaczyć, że hipotekę przymusową  można również ustanowić na użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu a także wierzytelności zabezpieczonej już inną hipoteką.

Przejdźmy jednak do tematu naszych rozważań. Hipoteka co do zasady może powstać na podstawie umowy, orzeczenia sądu oraz z mocy samego prawa. Natomiast hipotekę przymusową odróżnia od jej podstawowej formy przede wszystkim to, że może powstać bez zgody dłużnika, a więc nie na mocy umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.

W związku z tym w znaczny sposób zostaje ograniczona tu rola dłużnika a jego pozycja mocno osłabiona, dlatego właśnie muszą zostać spełnione odpowiednie warunki:

  1. Wierzytelność musi zostać stwierdzona tytułem wykonawczym, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.

  2. Obciążenia tego można dokonać również na podstawie: postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, decyzji administracyjnej, dokumentu zabezpieczenia, zarządzenia zabezpieczenia.

Należy pamiętać ten sposób mogą zostać obciążone wszystkie nieruchomości, których właścicielem jest dłużnik. A wpis określający hipotekę przymusową nie może opiewać na sumę wyższą niż wynikająca z dokumentu będącego podstawą jej ustanowienia. Natomiast w przypadku, gdy dokument ten nie określa kwoty, hipoteka nie może obejmować sumy wyższej niż połowa wartości zabezpieczonej wierzytelności. Jednocześnie, co do zasady niedopuszczalne jest objęcie jedną hipoteką kilku nieruchomości.

Myślę, że dla własnego interesu trzeba pamiętać o istnieniu takiej instytucji prawa cywilnego. Zarówno z punku widzenia wierzyciela jak i dłużnika. Za jej pomocą można bowiem dochodzić swoich praw, z drugiej zaś strony w ten sposób czyjeś prawa mogą zostać od nas wyegzekwowane.

Ponieważ wszyscy w codziennym życiu zaciągamy zobowiązania, taka sytuacja może dotyczyć każdego z nas. Dlatego zachęcam do zapoznania się z tą instytucją, która ma na celu ochronę praw wierzyciela , a w razie pytań i wątpliwości do korzystania z fachowej pomocy prawnej.

adwokat Ewa Mikulska

czytaj więcej o : adwokat nysa, życie w konkubinacie